Over het Platform

Het Platform Houtrook en Gezondheid werkt aan oplossingen om overlast en gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout en andere vaste brandstoffen door particulieren, te voorkomen dan wel te verminderen. Hiervoor komen partijen en maatschappelijke organisaties met verschillende expertises samen, die inhoud geven aan oplossingen.

Deelnemende partijen:

Kennis en Onderzoek

Het RIVM vindt het belangrijk dat organisaties uit de samenleving kennis en ervaringen bundelen. Het RIVM zet zich in om een gezondere leefomgeving voor alle burgers te realiseren. Het RIVM heeft een inhoudelijke rol als expert luchtkwaliteit en gezondheid en levert een bijdrage vanuit de expertise communicatie en voorlichting.

Het ECN is een onderzoeksinstituut dat zich inzet voor een duurzame en gezonde samenleving. Het neemt aan het Platform deel als kennisdrager op het gebied van luchtkwaliteit. ECN verricht studies naar de bijdrage van houtstook aan luchtverontreiniging en kijkt daarbij naar emissies en verspreiding van houtrook, de kwaliteit van houtkachels en stookgedrag.

Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal geeft praktische en betrouwbare tips en adviezen over energie en milieu in het dagelijks leven.Ook staat er handige informatie over de impact van houtstook en stooktips om overlast te verminderen op www.milieucentraal.nl Zo krijgen dagelijks zo’n 7.500 mensen hulp bij het maken van duurzame keuzes.

Maatschappelijke organisaties

Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen. Voor en met iedereen. Houtrook is één van de risico’s voor de gezondheid van de longen, vooral bij kwetsbare groepen zoals mensen met een longziekte, kinderen en ouderen. Daarom pleit het Longfonds ervoor om niet op hout te stoken. Een eerste stap is een stookverbod bij mist en windstil weer.
In Nederland worden veel burgers ongevraagd geconfronteerd met houtrook in hun leef- en werkomgeving. Naast het feit dat de rook stinkt, is het inademen hiervan schadelijk voor de gezondheid. Stichting HoutrookVrij vindt dat de overheid burgers moet beschermen tegen houtrook en dringt aan op landelijke regelgeving die de niet-stoker beschermt.

Ondernemers en Adviesbureaus

De NHK bevordert de kwaliteit van de toestellen, de installatie hiervan en het opleidingsniveau van adviserende en installerende bedrijven. Ook het informeren en instrueren van eindgebruikers behoort tot de aandachtspunten. Vrijwel alle overlastsituaties kunnen met gebruikmaking van hedendaagse techniek en kennis worden voorkomen en/of verminderd.
Leden van deASPBhebben als hoofdactiviteit het reinigen en inspecteren van rookkanalen. Adviseren over verantwoord en veilig stoken vindt plaats tijdens het contact met honderdduizenden gebruikers van kachels en openhaarden en via de website van deASPB. Daarom is de organisatie één van de deelnemers aan het Platform Houtrook en Gezondheid.
HABITAT advocaten & juristen is een gespecialiseerd advocatenkantoor in het omgevingsrecht, het recht dat onze woon- en werkomgeving reguleert. Ook over overlast van houtkachels krijgen wij regelmatig vragen om ondersteuning. In dit Platform adviseren wij over juridische mogelijkheden van huidige regelgeving en leveren wij bijdragen aan nieuwe oplossingen.
Ewout Dönszelmann – In mijn 30 jaar in het milieubeleid heeft leefomgevingskwaliteit een belangrijke rol gespeeld. In situaties waar buren overlast van elkaar ondervinden, zet ik mij als buurtbemiddelaar in om hen een oplossing te laten vinden. Bij houtrook en gezondheid komt dit samen, daarom heb ik met Carla Anzion de Toolkit geschreven. Momenteel ben ik voorzitter van het Platform.
Anzion Advies – Carla Anzion Ik ben lid van het Platform als onafhankelijk milieudeskundige met het doel de stankoverlast en gezondheidsschade door houtrook te verminderen. Met mijn specialistische kennis van luchtverontreiniging en geur kan ik helpen het probleem te analyseren, in het juiste perspectief te plaatsen en oplossingsrichtingen te formuleren en als laatste stap meewerken aan het realiseren van oplossingen.
Buro Blauw adviseert burgers en gemeenten bij overlast door houtkachels. Op basis van een locatiebezoek, berekeningen, metingen in de schoorsteen of in de omgeving wordt nagegaan of onaanvaardbare hinder is te verwachten. Ook kunnen mogelijk te treffen maatregelen geadviseerd worden.

Overheid

Gemeente Amersfoort
De afdeling VTH van de gemeente Utrecht ontvangt geregeld overlastmeldingen rond (hout)stoken door particulieren. Vanwege de beperkte mogelijkheden kunnen deze helaas niet naar tevredenheid worden opgelost. Wij zijn aangesloten bij dit Platform om bij extreme situaties een oplossing te bieden voor onze Utrechtse inwoners.
Gemeente Groningen Gemeente Groningen
Gemeente Nijmegen Gemeente Nijmegen
GGD Amsterdam Gemeente Amsterdam
GGD Hollands Noorden zet zich in om gezondheidsschade door rook tegen te gaan.
GGD IJsselland GGD IJsselland
Als de ramen van de kinderkamer gesloten moeten worden of je longklachten erger worden door de houtrook van de buren, is er wel iets aan de hand. Voor iedereen een gezonde leefomgeving vraagt om een antwoord op de vraag hoe we prettig kunnen samenleven met elkaar.
OZHZ adviseert en ondersteunt de gemeenten en provincie bij het maken van verantwoorde keuzen en creëren zo samen een gezonde, veilige en economische vitale leefomgeving voor inwoners in de regio.
Kenniscentrum InfoMil is het centrale informatiepunt voor wet- en regelgeving over de leefomgeving. InfoMil richt zich vooral op beleidsmakers en -uitvoerders.De organisaties in het Platform Houtrook en Gezondheid hebben samen veel kennis en ervaring. InfoMil helpt gemeenten door deze kennis te delen via haar website en helpdesk voor overheden .