Home

Platform Houtrook en Gezondheid

Het gebruik van openhaarden, inzethaarden, kachels,vuurkorven en barbecues neemt de laatste jaren toe. Ze worden gebruikt voor hetverwarmen van woningen, voor de sfeer of voor recreatief gebruik. Ongeveer 10% van de Nederlandse huishoudens bezit bijvoorbeeld een houtkachel of openhaard. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm vangeurhinder, gezondheidsschade en roetneerslag. Om overlast of gezondheidsschadeals gevolg van het stoken van hout en andere vaste brandstoffen doorparticulieren te voorkomen en/of te verminderen, is mede op initiatief van deRijksoverheid het Platform Houtrook en Gezondheid ingesteld.

Het Platform Houtrook en Gezondheid is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van partijen uit het veld vanonderzoek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid. Het Platform heeft diverse oplossingsrichtingen in kaart gebracht om overlast of gezondheidsschadeals gevolg van het stoken van hout door particulieren, te voorkomen dan wel teverminderen.

Het Platform Houtrook en Gezondheid werktsamen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de uitwerking vande in kaart gebrachte oplossingsrichtingen. De uitwerking zal resulteren in opname van maatregelen in onder andere het Schone Lucht Akkoord dat in de eerste helft van 2019 verwacht wordt.